Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
TÜZÜĞÜMÜZ

SİNOP ALASÖKÜ KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (*)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

 

Adı, Ünvanı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı               : “Sinop Alasökü Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği”dir.

Derneğin Ünvanı                         :  ALDER

Derneğin Merkezi                        :  İstanbul’ dadır.  Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

 

Derneğin Amacı

Madde 2 – Alasökü köylüleri arasında sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek, köy halkının nerede olursa olsun daha çağdaş yaşam koşulları altında yaşamalarını sağlamak için maddi ve manevi katkıda bulunmak.

 

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

Madde 3 –

a-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans  ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

b-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

c-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

d-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek,

e-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,

f-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel  törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak,

g-Bölgede bulunan okul, cami, kütüphane, yol, su, sosyal tesis vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

h-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

ı-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

i-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

j-Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

k-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

l-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

m-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

n-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

o-Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler açmak,

ö-Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir,

p-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

 

Üyelik ve Koşulları

Madde 4 – Derneğin iki tür üyesi vardır. Bunlar Asil ve Fahri üyelerdir. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç 30 (Otuz) gün içinde üyelik kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Asil Üye          :  Yazılı biçimde başvurarak dernek amacını benimsediğini belirten ve belli bir aidat yükümlenen, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz 18 yaşını bitirmiş, Sinop Alasökü Köyü doğumlu veya nüfusuna kayıtlı, eşi ve annesi Sinop Alasökü Köyü doğumlu veya nüfusuna kayıtlı olan kişiler ile kökeni Sinop Alasökü Köyü olanlar ve Sinop Alasökü Köyünde yerleşmiş olanlar yönetim kurulu kararı ile asil üye olurlar. Asil üyeler dernek içinde ve derneğe ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptirler.

Fahri Üye  : Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan kişiler, yönetim kurulu kararı ile fahri üye olurlar. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılırlar ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakkı yoktur. Fahri üyeler için ayrı bir defter tutulur.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 5 – Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden : Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle        : Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle   : Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Yeniden Üyeliğe Almak

Madde 6 – Üyelikten istifa eden ve aidatını ödememe ile dernekten çıkarılanlar yönetim kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kabul edilirler. Disiplin suçu işleyenler tekrar üye olamazlar.

 

Üyelerin Hakları

Madde 7- Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 8- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Organlar

 

Dernek Organları

Madde 9 – Derneğin Zorunlu Organları;

a- Genel Kurul,

b- Yönetim Kurulu,

c- Denetim Kurulu,

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10 – Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

a- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

b- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

c- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adersine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 11 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a-Dernek organlarının seçilmesi,

b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

f-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

g-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

h-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

ı-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

i-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

j-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

k-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

l-Derneğin vakıf kurması,

m-Derneğin fesih edilmesi,

n-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

o-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

ö-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 12 – Yönetim kurulu, Derneğin Genel Kurulundan sonra en büyük, en yetkili organı ve temsilcisidir.

Yönetim kuruluna seçilebilmek için en az altı ay önce üye olma şartı aranır.

Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca kapalı (gizli) oyla iki yıl için seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

d-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

f-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

g-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

h-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

ı-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

i-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

j-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

k-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

l-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 13 – Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 14 – Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Dernek Şubeleri

Madde 15 – Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 16 – Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Madde 17 – Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

 

Madde 18 – Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma

Madde 19 – Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Derneğin Gelirleri

Madde 20 – Madde 14-Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a-Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 5 TL aidat alınır. Yıllık olarak ta 60 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

b-Üye kaydı sırasında 20 TL üye kaydı bedeli alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

c-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

d-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

e-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

f-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

g-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

h-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

ı-Lokal gelirleri

i-Diğer gelirler.

 

Madde 21 – Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 22 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin bankalardaki hesaplarından para çekmek için ve Derneğin mali sorumluluğu için yetkili en az iki yönetim kurulu üyesinin imzası şarttır.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 23 – Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 24 – Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

Lokal ve Tesis Açma

Madde 25 – Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 

Sandık Kurma

Madde 26 – Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

 

Defter ve Kayıtlar

Madde 27 – Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar.

a-Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ve aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır,

b-Karar Defteri : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

c-Gelen Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olur. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır,

d-Gelir Gider Defteri : Dernek namına alınan paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir,

e-Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir,

f-Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir,

g-Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgeleriyle ilgili tüm zorunlu bilgi, kayıtlar bu deftere işlenir.

h-Ayrıca yönetim kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

 

Bu defterlerin noterden veya il dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

 

Tüzük Değişikliği

Madde 28 – Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bunan üyelerin salt çoğunluğu aranır. Karar çoğunluğu ise toplantıya katılanların 2/3 dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapalır.

Tüzük değişikliği tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

 

Madde 29 – Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1 – İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer TUTKAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet GÜNDOĞDU
Genel Sekreter Durmuş ÇAKIR
Sayman Sefa ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi Murat EMEKSİZ
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa TUTKAN
Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin ÇAVDAR
Yönetim Kurulu Üyesi Rafet ÇORAK

 

Geçici Madde 2 – Önceki tüzük gereğince yapılması gereken 4. Olağan genel kurul Mayıs 2016 da yapılacaktır.

 

 

(*) 23 Aralık 2018 Tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul da tüzük değişikliği yapılmış. Yapılan değişiklikler işlendikten sonra düzenlenmiş haliyle…

1

1